FORRETNINGSVILKÅR

 

1.
Generelt om vores bistand og kontoret

I forbindelse med, at vi påtager os en sag informerer vi om de væsentligste elementer i vores bistand, hvis den ikke allerede fremgår af sammenhængen.

I forbrugerforhold fremsendes en ordrebekræftelse, hvori vi navnlig redegør for dels den bistand, som klienten kan forvente, dels størrelsen af det honorar, som kontoret skal have for at bistå med sagen, og dels eventuelle udlæg, som det må forventes, at kontoret vil have på sagen. Vi undersøger, om der er mulighed for at få dækket udgiften til advokat, helt eller delvist, gennem offentligt tilskud (fri proces) eller gennem forsikring (retshjælp).

Ved en sags afslutning opbevarer vi altid alle sagsakter på arkiv i mindst 5 år, og alle de originale dokumenter vil blive tilbageleveret senest ved sagens afslutning.

Advokater på kontoret er beskikket af Justitsministeriet. Samtlige advokater er forpligtet til at være medlemmer af Advokatsamfundet, og er dermed underlagt Advokatrådets Advokatetiske Regler.


2.

Legitimation

I henhold til regler om hvidvask vil vi i flere sagstyper anmode om kopi af sygesikringskort samt kopi af enten pas eller kørekort.


3.

Vores honorar

Som udgangspunkt vil vores honorar blive fastsat ud fra hver enkelt sag. De elementer, der indgår i vores vurdering af størrelsen af vores honorar er navnlig; det anvendte tidsforbrug, hvem der har medvirket til at løse opgaven, kompleksiteten i opgaven, om det har været nødvendigt med en indsats under betydelig tidspres, opgavens betydning for klienten, det forbudne ansvar med at løse opgaven, samt det opnåede resultat.

Det er derfor, som regel, en samlet efterfølgende vurdering der afgør, hvad vi beregner os i honorar for vores bistand samtidig med, at vi har for øje, at vores honorar skal stå mål med det opnåede resultat.

I forbrugerforhold vil vi altid oplyse om vores honorars størrelse, og hvis det ikke er muligt at oplys et fast honorar, da vil vi oplyse den måde, som vi beregner honoraret på. Som hovedregel vil vi i forbindelse med, at vi oplyser om vores honorar anmode om at modtage et a conto beløb som sikkerhed for betaling.


4.
Betalingsbetingelser

Vores faktureringstidspunkt er afhængig af hvilken sagstype, der er tale om, herunder navnlig også, om klienten er forbruger eller erhvervsdrivende. Det er vores opfattelse, at det bedste overblik for klienten altid er, at der sker en løbende a conto fakturering, således at klienten altid har et overblik over, hvad omkostninger har været og hvad de må forventes at være. Vi månedsfakturerer derfor som udgangspunkt i alle sager, der ikke er dækket af fri proces eller retshjælp.

Betalingsbetingelserne er netto kontant 14 dage fra faktureringstidspunktet. Der beregnes renter i overensstem-melse med rentelovens regler 30 dage fra fakturaens datering.

Honorar indbetales på klientbankkonto i Sparekassen Sjælland, reg.nr. 0520, kontonr. 548955.

I tilfælde af en banks konkurs får indskyderne dækning i henhold til lov om garantiordning for indskydere og investorer. Garantiformuen dækker en berettiget indskyders midler op til et beløb svarende til 100.000 euro (ca. 750.000 kr.). Dækningsmaksimummet gælder det samlede indskud i banken, selvom pengene står på forskellige konti, herunder på både klientbankkonti og egne konti.

Der gælder særlige regler for indskud vedr. fast ejendom, hvis den faste ejendom har været anvendt til eller er bestemt til hovedsageligt ikke-erhvervsmæssige formål. Her dækkes beløb op til 10 mio. euro, indtil 12 måneder efter beløbet blev indsat, og uanset om indskuddet står på en særskilt konto. Nærmere oplysninger om garantiordningen findes på Garantiformuens hjemmeside www.gii.dk


5.

Klientmidler

Alle klientmidler, der betros hos Advokat Linda Hebo Lange, forvaltes efter Advokatsamfundets regler og bliver indsat på klientkonti i henhold til de enhver tid gældende regler herom. Vores kontor har stillet garanti for klientmidler i Tryg under police nr. 674-21.139.


6.

Uafhængighed og Interessekonflikter

Det er af afgørende betydning for vores virke som advokater i et retssamfund, at vi er uafhængige, og at vores klienter har tillid til os og ved, at vi altid kun varetager klienternes interesser.

De Advokatetiske Regler foreskriver, at advokater ikke må bistå en klient i en situation, hvor en interessekonflikt er opstået, eller hvor der forligger en nærliggende risiko for, at en sådan konflikt opstår. Reglen indebærer, at vi altid her på kontoret, når vi modtager en sag, sikrer os, at der ikke opstår risici for, at der indtræder en interessekonflikt.

Vi opfordrer altid vore klienter til straks at give os besked, såfremt en klient skulle blive opmærksom på, at der er risici for, at vores uafhængighed er truet eller at en interessekonflikt kan opstå.

 

7.
Fortrolighed

Alle de oplysninger, som kontoret modtager enten fra klienten eller tredjemand i sagen vil blive behandling fortroligt. Dette indebærer, at alle kontorets medarbejdere er underlagt en tavshedspligt.

 

8.
Vores ansvar og forsikring, samt ansvarsbegrænsning

Der er ingen, der er fejlfri, og herunder ikke advokater. Derfor står vi ved den rådgivning som vi yder, og skulle det ske, at vi bliver erstatningsansvarlige for vores rådgivning, da afgøres dette i henhold til de almindelige erstatningsretlige regler. Vi hæfter ikke for yderligere tab, ej heller for indirekte tab og driftstab. Endvidere hæfter vi ikke for eventuelle fejl begået af rådgivere, som vi har henvist til.

Advokatrådet har stillet krav om, at en advokat skal tegne en ansvarsforsikring herimod, og kontoret har tegnet ansvarsforsikring hos Tryg, under police nr. 674-21.005. Vores advokatansvarsforsikring dækker al advokatvirk-somhed uanset hvor advokatvirksomheden udøves dog begrænset til et dækningsmaksimum på 2.558.000 kr.


9.

Tvister

Hebo Lange Advokater anvender ikke aftaleklausuler om lovvalg og/eller værneting, medmindre dette aftales med klienten.

Advokaterne hos Hebo Lange Advokater er omfattet af Advokatsamfundets tilsyns- og disciplinærsystem og af reglerne om god advokatskik, jf. retsplejelovens § 126. Herudover gælder de advokatetiske regler. De regler, der særligt gælder for udøvelse af advokaterhvervet, kan findes på Advokatsamfundets hjemmeside www.advokatsamfundet.dk.

I tilfælde af en tvist om salær opkrævet af Hebo Lange Advokater, kan klienten klage over salærets størrelse til Advokatnævnet, Kronprinsessegade 28, 1306 København K, www.advokatnaevnet.dk

 

10.
Spørgsmål og kontaktoplysninger

Har du spørgsmål til vores forretningsbetingelser, din sag eller til kontoret i øvrigt, henviser vi til, at du altid kontakter den advokat eller advokatfuldmægtig, der behandler din sag.

Vores kontaktoplysninger er som følger: Advokat Linda Hebo Lange, Labæk 3, 1. th., 4300 Holbæk, Tlf.: 36 96 26 10, Fax: 36 96 26 12, mail: mail@hladvokater.dk.

Du kan også downloade vores forretningsbetingelser som pdf dokument her.